Thu. Jan 21st, 2021

Tag: 南無第三世多杰羌佛法音

南無第三世多杰羌佛說法:“新年說法:我身口意都符合真修行嗎?能成就解脫還是遭惡業苦果?”

南無第三世多杰羌佛說法:”新年說法:我身口意都符合真修行嗎?能成就解脫還是遭惡業苦果?”           請所有的佛弟子們注意:佛弟子們一定要恭聞南無第三世多杰羌佛說法的這一盤法音,雖然佛陀隨口說法與現在公佈的文字記錄無差,但加持力遠勝文字。            今天是2021年的過年了,元旦,一號嘛?       (佛弟子們合掌恭敬回答:是。)      …